Identiteit

We hebben een duidelijke mens- en maatschappijvisie. We zijn als school geëngageerd in de stad en in de wereld. Die houding willen we ook meegeven met onze leerlingen.

Mens en maatschappijvisie

Omgaan met het leerproces

We geloven in de groeidrang’ die in iedereen aanwezig is en benaderen elke jongere positief. Iedere leerling wordt erkend in zijn eigenheid, kennis, vaardigheden, tempo en ontwikkelingsniveau. Onze schoolorganisatie biedt maximale kansen voor de totale ontwikkeling van het kind: kennis, sociaal-emotioneel en creatief.

Omgaan met democratie

De school is zo georganiseerd dat reële inspraak mogelijk is. Leerlingen, ouders en team werken samen om op een democratische wijze school te maken.

Om democratisch school te maken, is alle informatie toegankelijk en onze manier van werken duidelijk en transparant voor alle betrokken partijen.

We brengen leerlingen vaardigheden bij die voorbereiden om later als geëmancipeerde mensen deel te nemen aan de wereld rondom hen: kritisch nadenken, genuanceerd en respectvol je mening uiten, ervaren dat rechten gepaard gaan met plichten, je loyaal neerleggen bij een door de meerderheid genomen beslissing, empathisch dialogeren. We betrekken de leerlingen bij beslissingen over afspraken.

Ouders zijn welkom op onze school, elk naar eigen aanvoelen, denken en mogelijkheden. Onderwijs maak je immers samen, elk vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Ook op bestuursniveau zijn ouders duidelijk aanwezig. Ze zetelen in het vestigings- en schoolbestuur en kunnen hier mee beslissen over de school.

Ook in ons personeelsbeleid vinden we gelijkwaardigheid, overleg en inspraak vanzelfsprekend. Iedere medewerker neemt verantwoordelijkheid op en draagt bij aan de goede werking van de school. Het team zetelt in alle beslissingsorganen van de school.

Omgaan met de wereld van vandaag

School en samenleving horen onlosmakelijk bij elkaar. Wij begeleiden onze leerlingen zodat ze zich ontwikkelen met respect en een open houding tegenover de hen omringende wereld. Ze bouwen eigen waarden en normen op en leren hun eigen oordeel te vormen.

Omgaan met informatie, producten en activiteiten

We zoeken, samen met ouders en leerlingen, voortdurend naar een evenwicht tussen het aanbod en de behoefte aan bepaalde producten en activiteiten.

Als school stimuleren wij elkaar om vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die bijdragen tot de opbouw van een mensvriendelijke en duurzame wereld. We gaan zorgzaam om met energie en materialen.

We leren jongeren omgaan met de verleiding van bepaalde informatie, producten en diensten. We brengen hen een kritische houding bij over hun consumptiegedrag en leren hen hoe je verantwoordelijk en oordeelkundig omgaat met informatie.

Door minder en bewuster te consumeren en door eerlijke handel te stimuleren, dragen we ons steentje bij aan een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom in onze wereld.

Omgaan met diversiteit

Op onze school worden mensen benaderd vanuit een fundamenteel respect voor ieders eigenheid. Verschillende afkomst, geloof en levensbeschouwing, levensstijl, geaardheid,… vinden we evident en mooi. We zoeken naar manieren om duurzaam samen te leven, zonder de moeilijkheden die hiermee gepaard kunnen gaan te ontkennen.

Omgaan met gevoelens vinden wij hierbij een cruciale vaardigheid. We leren hoe onze leerlingen hun gevoelens gepast kunnen uiten. Zo vinden ze een zekere emotionele rust, een innerlijke vrijheid. Ook de houding die ze aannemen tegenover de anderen, getuigt van positieve aanvaarding. Op die manier bied je anderen groeikansen.

2023 tvier Lo Res 00441

Visie op levensbeschouwing

Als school sluiten we ons aan bij de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs Vlaanderen zoals uitgewerkt in de visietekst op de katholieke dialoogschool. In de overtuiging dat elke dialoogschool anders is hebben wij ons eigen levensbeschouwelijk project uitgewerkt in drie basisbegrippen: democratisch, dialoog en geëngageerd. Dit levensbeschouwelijk project is samen te lezen met onze mens- en maatschappijvisie.

Democratisch

Onze visie op levensbeschouwing vertrekt vanuit een betrokkenheid op de wereld en de mensenrechten.

We leren jongeren een kritische, maar respectvolle houding aannemen tegenover verschillende waarden, levensstijlen, religies, maatschappelijke (rollen)patronen,… Vanuit een basiskennis van de eigen cultuur leren leerlingen zich kritisch en respectvol op te stellen ten opzichte van andere culturen en de samenleving waarin ze leven. Hierbij oefenen we in democratie.

Dialoog

Onze school wil een oefenplaats zijn voor dialoog, cultuurbeschouwing, kritisch denken en het zoeken naar identiteit van jonge mensen. We zijn ervan overtuigd dat vanuit dialoog jongeren hun eigen identiteit kunnen uitdiepen en tegelijk respect leren opbrengen voor anderen.

We werken samen aan een warme en hartelijke sfeer in de klassen en op school. Meningsverschillen worden uitgepraat. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken.

Geëngageerd

We engageren ons voor mensen die het moeilijk hebben en voor een duurzaam omgaan met onze wereld. Daarnaast willen we ons spiegelen aan mensen die het opnamen voor het kwetsbare en aan belangrijke figuren uit de geschiedenis die onze kennis en inzichten beïnvloeden.

Welke studierichtingen kan ik volgen?

Ontdek alles over onze studierichtingen. Volg je hart en luister naar je talent bij het kiezen van een nieuwe richting. Wij helpen je graag op pad.

Ontdek ons studieaanbod!